• 

  SEN SEN SUSHI Thaniya Plaza

  โทร 02-234-4130

  ที่อยู่
  62 อาคารธนิยะพลาซา, ชั้น 1, 2, ยูนิต B101, B201, ถนนสีลม, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ
  เวลาทำการ
  10:30 ~ 24:00
  ※เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ
  จำนวนที่นั่ง
  160

  กรุณาโทรสำรองที่นั่ง

 • 

  SEN SEN SUSHI J-PARK Sriracha

  โทร 038-183-314

  ที่อยู่
  เลขที่ 8 อาคารเจพาร์ค ห้องเลขที่ J2-B01, J2-B10 หมู่ที่ 6 ตาบลสุรศกัดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  เวลาทำการ
  10:00 ~ 21:00
  ※เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ
  จำนวนที่นั่ง
  206

  กรุณาโทรสำรองที่นั่ง

กลับสู่ด้านบน