• 

  SEN SEN SUSHI J-PARK Sriracha

  โทร 038-183-314

  ที่อยู่
  เลขที่ 8 อาคารเจพาร์ค ห้องเลขที่ J2-B01, J2-B10 หมู่ที่ 6 ตาบลสุรศกัดิ์ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
  เวลาทำการ
  10:00 ~ 21:00
  ※เวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความพร้อมของวัตถุดิบ
  จำนวนที่นั่ง
  206

  กรุณาโทรสำรองที่นั่ง

กลับสู่ด้านบน