นโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนเข้าใช้เว็บไซต์นี้

การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ บริษัท เจแปน เอ็กเซลเล้นท์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“เจอีเอฟ”) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นและอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ได้เป็นเจ้าของหรือดูแลรักษา จะอยู่ภายใต้นโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง ซึ่งเจอีเอฟขอให้ท่านผู้ใช้ (“ท่าน” “ของท่าน” หรือ “ผู้ใช้งาน”) อ่านโดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์ของเจอีเอฟ และบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เจอีเอฟมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านทางออนไลน์ โปรดอ่านข้อมูลด้านล่างเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้

  1. เจอีเอฟเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่าน
  2. เจอีเอฟเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากที่ไหน และใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร
  3. เจอีเอฟแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับใคร
  4. ท่านสามารถอัพเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านได้อย่างไร
  5. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของท่าน
  6. มีระบบด้านความปลอดภัยในการป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านหรือไม่
  7. เจอีเอฟใช้คุกกี้หรือไม่
  8. อะไรคือสิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเจอีเอฟ
  9. เจอีเอฟเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าใด
  10. ท่านควรรู้อะไรอีกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านทางออนไลน์

อนึ่ง ท่านรับทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเจอีเอฟ และโดยการเข้าหรือการใช้เว็บไซต์ของเจอีเอฟ จะหมายความว่า ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามและยอมรับที่จะผูกพันตนภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด หากท่านไม่ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ โปรดอย่าเข้าหรือใช้งานเว็บไซต์นี้

เจอีเอฟขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อ ซึ่งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ เจอีเอฟอาจแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งท่านอาจให้ไว้แก่เจอีเอฟด้วยความตั้งใจ ในการนี้ เจอีเอฟขอให้ท่านหมั่นตรวจสอบรายละเอียดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เจอีเอฟได้แจ้งไว้อย่างสม่ำเสมอ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน จะถือว่าท่านรับทราบ ยอมรับ และตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้มีบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านเข้าใช้งาน

1. เจอีเอฟเก็บรวบรวมข้อมูลอะไรจากท่าน

เพื่อให้ท่านสามารถรับบริการได้หลากหลาย เจอีเอฟจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมด 2 ชนิด: ได้แก่ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เป้าหมายหลักของเจอีเอฟในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านคือ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับแต่งได้ในขณะที่ใช้เว็บไซต์ของเจอีเอฟ

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ หมายถึง ข้อมูลที่ทำให้เจอีเอฟทราบถึงลักษณะเฉพาะของท่าน เวลาที่ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างในเว็บไซต์นี้ เช่น การลงทะเบียนเป็นสมาชิก สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ ส่งเนื้อหาและ/หรือลงเนื้อหาในฟอรัมสนทนาหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ เข้าร่วมการแข่งขันหรือการชิงโชค กรอกแบบสำรวจ หรือส่งข้อเสนอแนะถึงเจอีเอฟ เจอีเอฟอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวท่านโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มออนไลน์ ซึ่งท่านจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าอยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นหรือไม่ หากท่านเลือกที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เจอีเอฟอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้กับเจอีเอฟ ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ เจอีเอฟอาจขอให้ท่านกรอกหมายเลขบัตรเครดิต ข้อมูลบางอย่างที่เจอีเอฟขอให้ท่านระบุ บางส่วนอาจเป็นข้อมูลบังคับและบางส่วนอาจเป็นข้อมูลที่กรอกโดยความสมัครใจซึ่งจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมนั้น ๆ หากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมนั้น ๆ ท่านจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นได้

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุบุคคลที่เฉพาะเจาะจงได้ เจอีเอฟเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับท่านตามแหล่งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเจอีเอฟจากช่องทางต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมและวิเคราะห์บนพื้นฐานส่วนบุคคลและแบบสรุปรวม ข้อมูลนี้อาจรวมถึง Uniform Resource Locator (“URL”) ของเว็บไซต์ที่ท่านได้เยี่ยมชมก่อนหน้า URL ที่ท่านจะเยี่ยมชมต่อไป เบราว์เซอร์ที่ท่านกำลังใช้งาน และ ที่อยู่ Internet Protocol (“IP”) ของท่าน URL คือที่อยู่ส่วนกลางของเอกสารและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ บนเวิลด์ไวด์เว็บ (www) ที่อยู่ IP คือ รหัสระบุสำหรับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในเครือข่าย Transmission Control Protocol / Internet Protocol (“TCP/IP”) เช่น World Wide Web เครือข่าย เช่น เว็บ จะใช้โปรโตคอล TCP/IP เพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูลตามที่อยู่ IP ของปลายทาง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ที่อยู่ IP คือหมายเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่ท่านท่องเว็บซึ่งช่วยทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถค้นหาและระบุคอมพิวเตอร์ของท่านได้ คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ IP เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตได้

2. เจอีเอฟเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านจากที่ไหน และใช้ข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร

• เจอีเอฟจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับท่านเว้นแต่ท่านจะแจ้งให้เจอีเอฟทราบโดยสมัครใจ ท่านจะให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้แก่เจอีเอฟเมื่อท่านดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้:

(ก) ลงทะเบียนสำหรับบริการของเจอีเอฟและลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของท่านกับเจอีเอฟ

(ข) เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากเจอีเอฟหรือหนึ่งในพันธมิตรของเจอีเอฟ

(ค) สมัครรับข้อเสนอพิเศษจากบุคคลภายนอกที่ได้ถูกเลือก

(ง) ส่งข้อความอีเมล ส่งแบบฟอร์มหรือส่งข้อมูลอื่น ๆ ทางโทรศัพท์หรือ จดหมาย

(จ) กรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ของท่านเมื่อสั่งซื้อและซื้อ สินค้าและ/หรือบริการบนเว็บไซต์ของเจอีเอฟ

(ฉ) ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างบัญชีออนไลน์ของท่าน (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และคำถามและคำตอบเพื่อความปลอดภัย)

• เจอีเอฟอาจรวบรวมข้อมูลจากท่านที่จุดอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของเจอีเอฟที่ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวม ซึ่งการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของท่านจะมีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และได้รับความยินยอมจากท่านก่อน ในกรณีที่การเก็บรวบรวมนั้นกระทำภายใต้ฐานความยินยอม

• นอกจากนี้ เจอีเอฟหรือเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลภายนอกและ/หรือเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้บางส่วน ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบของหมวดหมู่ร้านค้า และในบางกรณีจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของ URL ที่เฉพาะเจาะจง

• เจอีเอฟใช้ที่อยู่ IP ของท่านเพื่อวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ของเจอีเอฟเพื่อจัดการดูแลเว็บไซต์ของเจอีเอฟและเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลภายนอกของเจอีเอฟจะให้ข้อมูลสรุปกับเจอีเอฟอีกด้วย ซึ่งจะไม่ใช่ข้อมูลสรุปรายบุคคล แต่เป็นรายงานที่จะทำให้เจอีเอฟทราบจำนวนโฆษณาที่ถูกนำเสนอและจำนวนการคลิกบนเว็บไซต์ของเจอีเอฟ

• ในขั้นต้น เจอีเอฟจะใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านเพื่อให้บริการของเจอีเอฟแก่ท่านตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงของเจอีเอฟกับท่าน และเจอีเอฟจะใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ของเจอีเอฟ เติมคำสั่งซื้อ ปรับปรุงการตลาดและส่งเสริมการขายของเจอีเอฟ วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์เชิงสถิติ ปรับปรุงสินค้าและ/หรือบริการของเจอีเอฟ และปรับแต่งเนื้อหา เค้าโครง และบริการของเว็บไซต์ของเจอีเอฟ

• เจอีเอฟอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อส่งข้อมูลให้ท่านและเพื่อติดต่อท่านเกี่ยวกับประกาศเรื่องการดำเนินการจัดการ นอกจากนี้ เจอีเอฟยังอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อแก้ไขข้อพิพาท แก้ไขปัญหา และบังคับใช้ข้อตกลงของเจอีเอฟกับท่าน รวมถึงข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

3. เจอีเอฟแบ่งปันข้อมูลของท่านให้กับใคร

• เจอีเอฟจะไม่ขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านต่อผู้อื่น ยกเว้นตามที่แจ้งไว้ที่นี่หรือในเวลาที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน

• เจอีเอฟอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านกับบริษัทในเครือ เพื่อการจัดการหรือบริหารการให้บริการโดยกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทในเครือที่อาจได้รับการแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น เขตบริหารพิเศษฮ่องกง และสาธารณรัฐสิงคโปร์

• นอกจากนี้ เจอีเอฟอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านผ่านการทำสัญญากับผู้ให้บริการ และพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับบริการในเว็บไซต์

• เจอีเอฟและพันธมิตรบริการของเจอีเอฟอาจแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านเพื่อดำเนินการเว็บไซต์ของเจอีเอฟและเพื่อให้บริการ (เช่น การประมวลผลการชำระเงินโดยส่งข้อมูลบัตรเครดิตของท่านไปยังธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อยืนยันการชำระเงินสำหรับสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อบนเว็บไซต์นี้; ดำเนินคำสั่งซื้อโดยการเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ของท่านไปยังบริการจัดส่งเพื่อส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ การสนับสนุนลูกค้าโดยให้ข้อมูลการสั่งซื้อแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยให้เจอีเอฟสามารถให้บริการแก่ลูกค้า ผู้ให้บริการเหล่านี้จำเป็นต้องทำสัญญาในการปกป้องข้อมูลที่ได้มอบให้แก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่สามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวยกเว้นในกรณีที่จำเป็นในการให้บริการในนามของเจอีเอฟ หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

• เจอีเอฟอาจสนับสนุนให้พันธมิตรบริการของเจอีเอฟใช้และประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านโดยพันธมิตรบริการของเจอีเอฟจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรบริการเหล่านั้นและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจอีเอฟ

• ในบางกรณี เจอีเอฟอาจเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน กล่าวคือ (1) กรณีที่มีความจำเป็นทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น คำสั่งศาลหรือหมายศาล) (2) เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานตุลาการสั่งให้ส่งมอบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย (3) เพื่อร่วมมือกับการสอบสวนทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตที่สงสัยหรือที่เกิดขึ้นจริง หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือ (4) กรณีที่ได้รับความยินยอมจากท่าน สำหรับการดำเนินการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอม

• เจอีเอฟขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานข้อมูลไปยังหน่วยงานกฎหมายในกรณีที่เจอีเอฟเชื่อหรือพบเจอว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

• เจอีเอฟอาจให้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น ข้อมูลการซื้อขายของลูกค้า รูปแบบการเข้าชมเว็บไซต์ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้กับผู้โฆษณาบุคคลภายนอก แต่สถิติเหล่านี้จะไม่รวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้

4. ท่านสามารถอัพเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านได้อย่างไร

• ท่านมีอิสระอย่างเต็มที่ในการเข้าสู่ระบบ และแก้ไขข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่ท่านให้ไว้กับเจอีเอฟได้ทุกเมื่อ

• ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ในบัญชีออนไลน์ของท่านได้ทุกเมื่อ โดยเชื่อมโยงไปยังบัญชีของท่านตามคำแนะนำที่ได้มีประกาศไว้บนเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแก้ไขความยินยอมก่อนหน้านี้ของท่านสำหรับการใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้กับเจอีเอฟ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว โดยติดต่อมายังเจอีเอฟตามรายละเอียดติดต่อดังนี้ แบบฟอร์มการติดต่อ https://www.ppihgroup.com/form/pc/index.php?fn=1472 หรือ
บริษัท เจแปน เอ็กเซลเล้นท์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ถึง: ฝ่ายการตลาด
ที่อยู่ เลขที่ 107 อาคารดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 505 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โปรดระบุชื่อ ที่อยู่และ/หรือที่อยู่อีเมลของท่านเวลาท่านติดต่อเจอีเอฟ

• หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เจอีเอฟขอแนะนำให้ท่านอัพเดตข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทันที ท่านอาจขอให้เจอีเอฟลบ หรือนำข้อมูลของท่านออก หรือทำให้กลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเจอีเอฟมีการเก็บข้อมูลของธุรกรรมในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้น ท่านจะไม่สามารถลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในอดีตที่ผ่านมาบนเว็บไซต์นี้ได้ นอกจากนี้ ทางเจอีเอฟอาจไม่สามารถที่จะลบข้อมูลของท่านได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเจอีเอฟมีการสำรองข้อมูลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

5. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลของท่าน

• เจอีเอฟอาจส่งอีเมลถึงท่านเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเจอีเอฟเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ หากท่านระบุไว้ ณ ขณะลงทะเบียนว่า ท่านสนใจที่จะรับข้อเสนอหรือข้อมูลจากเจอีเอฟและพันธมิตรของเจอีเอฟ เจอีเอฟอาจส่งอีเมลถึงท่านโดยตรง เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการที่เจอีเอฟพิจารณาว่าอาจตรงกับความสนใจของท่าน ในการนี้ จะมีแค่เจอีเอฟ หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของเจอีเอฟภายใต้ข้อตกลงการรักษาความลับเท่านั้น ที่จะส่งอีเมลถึงท่านโดยตรง และจะส่งเฉพาะในกรณีที่ท่านระบุว่าท่านไม่คัดค้านข้อเสนอเหล่านี้ หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลดังกล่าว โปรดแจ้งให้เจอีเอฟทราบในขณะที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเจอีเอฟ หรือท่านสามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีของท่านเพื่อไม่ให้ได้รับข้อเสนอและการส่งอีเมลดังกล่าวได้ทุกเมื่อ

• นอกจากนี้ ท่านมีตัวเลือกเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ (Cookies) ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง โดยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ท่านมีตัวเลือกที่จะยอมรับคุกกี้ทั้งหมด ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้ หรือปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หากท่านปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด บางส่วนในเว็บไซต์ของเจอีเอฟอาจทำงานได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

6. มีระบบด้านความปลอดภัยในการป้องกันการสูญหาย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านหรือไม่

• ที่เว็บไซต์ของเจอีเอฟ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านนั้นถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ของเจอีเอฟเป็นสิ่งที่เจอีเอฟตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านได้รับการคุ้มครองในหลากหลายวิธี ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้โดยใช้รหัสผ่านและรหัสลูกค้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่ท่านเลือก รหัสผ่านนี้จะถูกนำมาทำให้เป็นรหัส ท่านเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านและชื่อเข้าสู่ระบบของท่าน และโปรดอย่าเปิดเผยข้อมูลนี้กับใคร นอกจากนี้ ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่านจะอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งจะมีแค่บุคลากรของเจอีเอฟ และผู้ทำสัญญาที่ได้รับเลือกเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วยรหัสผ่าน เจอีเอฟจะนำข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เข้าระบบรหัสและป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตดูข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถึงเจอีเอฟ

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่ท่านให้ไว้จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ด้วยรหัสผ่านเท่านั้น เนื่องจากข้อมูลนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกเจอีเอฟ ท่านจะไม่ถูกขอให้เลือกรหัสผ่านเพื่อดูหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

• เพื่อให้ท่านได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ธุรกรรมบัตรเครดิตและการดำเนินการตามคำสั่งซื้อจะถูกจัดการโดยธนาคาร ฝ่ายประมวลผล และฝ่ายการจัดส่งสินค้าที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้จัดตั้งขึ้น พวกเขาจะได้รับข้อมูลที่จำเป็นในการตรวจสอบและอนุมัติบัตรเครดิตของท่านหรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ และเพื่อดำเนินการและจัดส่งคำสั่งซื้อของท่าน

• อย่างไรก็ตาม ไม่มีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายไร้สายใด ๆ ที่สามารถรับประกันได้ว่าจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์ ดังนั้น ในขณะที่เจอีเอฟพยายามปกป้องข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน ท่านรับทราบและยอมรับว่า (ก) มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของอินเทอร์เน็ตซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจอีเอฟ (ข) ความปลอดภัย ความสมบูรณ์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างท่านกับเจอีเอฟผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่สามารถถูกรับประกันได้ และ (ค) ข้อมูลดังกล่าวใด ๆ อาจถูกเข้าดูหรือแก้ไขโดยบุคคลภายนอก

• หากมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน เจอีเอฟจะแจ้งให้ท่านทราบโดยทันที ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

• เจอีเอฟจะประเมินมาตรการของเจอีเอฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน

7. เจอีเอฟใช้คุกกี้หรือไม่

• เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ของเจอีเอฟ เจอีเอฟจะจัดเก็บคุกกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกและปรับแต่งการใช้งานเว็บไซต์ของเจอีเอฟ คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์เก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน (ถ้าเว็บเบราว์เซอร์ของท่านอนุญาต) ที่สามารถถูกเรียกคืนได้ในภายหลังเพื่อระบุตัวท่านกับเจอีเอฟ คุกกี้ของเจอีเอฟจะเก็บหมายเลขประจำตัวผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ประเทศที่ท่านอยู่และชื่อของท่านเพื่อต้อนรับท่านกลับเข้าสู่เว็บไซต์ของเจอีเอฟ คุกกี้ช่วยให้ท่านใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น ทำให้เว็บไซต์ทำงานได้ราบรื่นขึ้น และช่วยให้เจอีเอฟสามารถคงสภาพความปลอดภัยของเว็บไซต์ ท่านมีอิสระที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเจอีเอฟได้หากเบราว์เซอร์ของท่านอนุญาต แต่อาจมีบางส่วนในเว็บไซต์ของเจอีเอฟที่อาจทำงานได้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์

• เจอีเอฟอาจใช้บริษัทภายนอกที่ให้บริการโฆษณา แสดงโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเจอีเอฟ พวกเขาจะวางคุกกี้แยกต่างหากในคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการของพวกเขา เจอีเอฟจะไม่มอบข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้และข้อมูลการซื้อของท่านให้กับเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สาม เจอีเอฟและเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สามของเจอีเอฟจะรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับท่าน เช่น ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์ เซิร์ฟเวอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่ระบบ รหัสพื้นที่และรหัสไปรษณีย์ที่เชื่อมโยงกับเซิร์ฟเวอร์ของท่าน และการตอบสนองของท่านต่อโฆษณา ผู้โฆษณารายอื่นอาจวางโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์ของเจอีเอฟในลักษณะเดียวกันกับข้างบน แต่เจอีเอฟจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ให้กับพวกเขา

8. อะไรคือสิ่งที่ท่านควรรู้เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูลในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของเจอีเอฟ?

• เอกสารนี้กล่าวถึงการใช้และการเปิดเผยข้อมูลที่เจอีเอฟเก็บรวบรวมจากท่าน ยกเว้นที่ได้กล่าวไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว็บไซต์อื่น ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของเจอีเอฟจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของพวกเขาที่แยกต่างหาก เจอีเอฟจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายหรือการปฏิบัติของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ บริษัทอื่น ๆ ที่วางโฆษณาบนเว็บไซต์ของเจอีเอฟอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านเมื่อท่านดูหรือคลิกที่โฆษณาของพวกเขาผ่านการใช้คุกกี้ เจอีเอฟไม่สามารถควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้ ท่านควรติดต่อผู้โฆษณาเหล่านี้โดยตรงหากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่พวกเขาเก็บรวบรวม

9. เจอีเอฟเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าใด

• ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกเก็บรักษาตลอดระยะเวลาอันจำเป็นเพื่อการให้บริการแก่ท่าน ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะซื้อสินค้าหรือรับบริการใด ๆ จากเจอีเอฟอีกต่อไป ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

• เจอีเอฟอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้หลังจากที่ท่านแจ้งความประสงค์หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อยุติการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการจากเจอีเอฟแล้ว หากการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ท่านควรรู้อะไรอีกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านทางออนไลน์

• ท่านต้องบรรลุนิติภาวะภายใต้กฎหมายของประเทศไทยแล้ว กล่าวคือ มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงจะได้รับอนุญาตจากเจอีเอฟในการใช้เว็บไซต์นี้ นโยบายของเจอีเอฟ คือ เจอีเอฟจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของผู้เยี่ยมชมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

• ท่านควรรับทราบว่าเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และอื่น ๆ) ของท่านในฟอรัมสนทนาหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่เปิดเผยในการสื่อสารของท่านอาจถูกเก็บรวบรวมและใช้งานโดยบุคคลภายนอก และท่านอาจได้รับข้อความที่ไม่ได้คาดการณ์หรือไม่พึงประสงค์จากบุคคลภายนอก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของเจอีเอฟและนโยบายนี้ไม่ได้ใช้กับข้อมูลดังกล่าว ท่านยอมรับด้วยความเข้าใจว่า การส่งหรือลงข้อมูลใด ๆ ไปยังห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเหล่านั้นอาจถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก หากท่านไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกรับทราบหรือเห็นความคิดเห็นของท่าน เจอีเอฟแนะนำให้ท่านอย่าส่งหรือลงข้อมูลใด ๆ ในห้องแชทหรือพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดต่อการรักษาความลับของรหัสผ่านและ/หรือข้อมูลบัญชีของท่าน โปรดใช้ความระมัดระวังทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ระบบออนไลน์

• หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์ หรือการทำธุรกรรมของท่านกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเจอีเอฟที่:
แบบฟอร์มการติดต่อ https://global.ppihgroup.com/?id=12
หรือ
บริษัท เจแปน เอ็กเซลเล้นท์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ถึง: ฝ่ายการตลาด
ที่อยู่ เลขที่ 107 อาคารดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 505 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110